Edward Weston, Poivron n° 30, 1930 - 32.5 ko
Edward Weston, Poivron n° 30, 1930